PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ URGENT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VIL

print pdf
06/11/2019

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ URGENT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VIL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL MUNICIPAL  DE LA VERITABLE ALIANÇA DE LA VILELLA ALTA

 

1. Objecte

 

El concurs té per objecte la gestió i l’explotació del Cafè, el bar de l’edifici municipal de La Veritable Aliança, situat al carrer Nou, núm. 9, de la Vilella Alta. Aquesta concessió inclou la primera planta de l’edifici i el quartet situat a la planta baixa davall de l’escala. També inclou tota la maquinària i el mobiliari que inclou aquest espai —que es detallarà en l’inventari—, la conservació i el manteniment dels quals la persona adjudicatària haurà de fer-se càrrec. Qualsevol canvi o modificació haurà de ser autoritzat per la corporació municipal.

 

L’explotació del bar es farà mitjançant concessió, la qual la persona adjudicatària gestionarà al seu propi risc i ventura en els termes descrits en aquest Plec de clàusules.

 

Codificació del contracte, conforme al Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, pel que s’aprova el Vocable Comú de Contractes Públics (CPV) és:

 

55410000-7 (Serveis de gestió de bars).

55330000-2 (Serveis de gestió de cafeteries)

 

2. Naturalesa i règim jurídic

 

L’autorització es regirà per aquest plec, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i la resta normativa aplicable.

 

L’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, estableix que l’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una autorització d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret d’indemnització si s’escau. L’apartat 3r disposa que en el cas que els sol·licitants siguin més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.

 

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin aplicables en l’execució del que s’ha pactat, no eximeix la persona adjudicatària de l’obligació de complir-les.

 

Aquesta concessió serà a risc i ventura de la persona adjudicatària de conformitat amb l’art. 197 de la LCSP, amb tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l’activitat objecte de la concessió, i s’atorga salvant els drets de propietat i sens perjudici d’altri. La persona adjudicatària estarà obligada a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de l’execució del contracte.

 

 

3. Durada del contracte

 

La durada del contracte és d'un (1) any a comptar de l’endemà de la formalització del contracte.

 

El contracte es pot prorrogar fins a un màxim de tres anys. En cas de pròrroga, les condicions i les clàusules del mateix es revisaran anualment.

 

4. Tipus de licitació i cànon del contracte

 

4.1. Tipus de licitació i cànon del contracte

           

El tipus de licitació s’estableix en cinquanta (50,00) euros, IVA exclòs, mensuals que és l’import en què es concreta el cànon d’aquesta licitació, el qual la persona licitadora pot millorar a l’alça.

 

La persona licitadora que en proposi un d’inferior no obtindrà cap punt en aquest supòsit i s’inclourà en una llista de reserva ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda.

 

No s’exigeix cap garantia.

 

Els imports que s’estableixen en concepte de cànon del contracte no es revisaran durant la vigència del contracte.

 

4.2. Pagament del cànon del contracte

 

Fixada l’adjudicació, la persona concessionària ha de satisfer l’import del cànon de la concessió agrupat trimestralment entre els dies 1 i 10 de gener, abril, juliol i octubre.

 

La persona concessionària n’ha d’efectuar el pagament per mitjà de transferència bancària al número de compte bancari que l’Ajuntament indicarà, sens perjudici que totes dues parts decideixin de mutu acord qualsevol altra forma de pagament.

 

 

5. Capacitat per a participar en la licitació

 

Podran participar en el concurs les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin sotmeses en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades a l’article 70 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i acreditin l’adequada solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

 

Expressament s’estableix com a requisit indispensable per poder optar al procés de licitació, no tenir cap deute amb la hisenda municipal per cap concepte, ni haver infringit les condicions preestablertes, o en cas d’haver-ho fet, haver abonat l’import de les sancions corresponents.

 

Les persones jurídiques només podran ésser adjudicatàries de l’autorització la prestació de la qual estigui compresa dins els fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. El licitador haurà de disposar en tot moment de tots els mitjans materials i personals suficients per a portar a terme l’execució de l’activitat conforme amb l’autorització municipal atorgada.

 

És requisit indispensable de la persona licitadora no tenir deutes de cap mena amb l’Ajuntament de la Vilella Alta.

 

6. Drets i obligacions de la persona concessionària

           

Els drets i els deures d’ambdues parts contractants són els que es dedueixen d’aquest Plec de clàusules administratives particulars i, en tot allò que no hi estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

 

6.1. Drets

 

1. Utilitzar i explotar el bé de domini públic objecte del contracte assumint el risc econòmic de la seva gestió amb la continuïtat i els termes establerts en aquest Plec o posteriorment per l’Ajuntament.

 

2. Disposar d’unes instal·lacions mínimes adequades a l’inici de l’activitat i d’un inventari de referència.

 

3. Gaudir de la protecció de l’Ajuntament en la plena i pacífica possessió de les instal·lacions i serveis objecte de la concessió.

 

4. Obtenir, en el seu cas, les compensacions econòmiques per mantenir l’equilibri financer de la concessió, en els casos en què procedeixi i, particularment, en els següents:

 

a) En cas que s’introdueixin modificacions en el servei que vinguin imposades per l’Ajuntament i que impliquin directament o indirectament un augment de despeses o una disminució d’ingressos pel concessionari, sempre que resulti suficientment justificada i contrastada.

 

b) En cas que l’Ajuntament assumeixi, per raons d’interès públic, la gestió directa del servei sense culpa o negligència per part del concessionari, en funció del perjudici que això li suposi, sempre que resulti suficientment justificat i contrastat.

 

c) En cas que es produeixi, per raons justificades, el rescat o supressió de la concessió, en funció del perjudici que això li suposi, sempre que resulti suficientment justificat i contrastat.

 

5. Realitzar o introduir millores en les instal·lacions municipals vinculades a la prestació del servei que puguin revertir en la seva optimització, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

 

6. Extingir el contracte en qualsevol moment, amb l’obligació d’informar-ne l’Ajuntament amb tres mesos d’antelació.

 

6.2. Obligacions

 

La persona concessionària té les obligacions següents:

 

1. Gestionar el servei en els termes establerts en el contracte o ordenats posteriorment per l’Ajuntament, assumint el risc econòmic de la gestió i amb la continuïtat i la regularitat establertes.

 

2. Disposar dels mitjans necessaris per a la prestació del servei.

 

3. Complir, com a empresari, les disposicions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, així com altres d’específiques aplicables a l’activitat econòmica que es desenvoluparà, sense que pugui repercutir contra l’Ajuntament cap responsabilitat.

 

4. Respondre, com a responsable únic, davant els usuaris de les instal·lacions per danys i perjudicis derivats directament o indirectament de l’explotació de l’activitat.

 

5. Avisar l’Ajuntament amb tres mesos d’antelació en cas de voler extingir el contracte.

 

6. Prestar el servei per si mateix.

 

7. Assumir el risc i les responsabilitats inherents al finançament, construcció i explotació i conservació del servei objecte del contracte.

 

8. La conservació de les instal·lacions, béns i equipaments adscrits al servei, així com el manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja, higiene i vigilància, són a càrrec de la persona concessionària per tot el temps que duri la concessió. L’Ajuntament conserva els poders de policia necessaris per a assegurar la bona marxa dels serveis.

 

9. Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, ocasionats tant a tercers com a l’Ajuntament o al personal que en depèn.

 

10. Garantir als particulars el dret a utilitzar el servei en les condicions que hagin estat establertes reglamentàriament.

 

11. Establir un horari d’obertura d’acord amb la normativa vigent i informar els usuaris del tancament per vacances o per qualsevol altra raó.

 

12. Exposar de manera visible al mateix local la llista de preus.

 

13. Disposar d’un llibre de reclamacions.

 

14. Permetre que en qualsevol moment tècnics i responsables de l’Ajuntament puguin inspeccionar el servei. Facilitar informes periòdics sobre l’evolució tècnica, econòmica i administrativa del servei, que permetin conèixer la seva realitat i evolució, la gestió que en fa la persona concessionària o el grau de satisfacció dels abonats al servei, i facilitin la presa de decisions de l’Ajuntament.

 

15. No alienar béns que hagin de revertir a l’Ajuntament ni gravar-los, llevat que en tingui l’autorització expressa.

 

16. La persona concessionària facilitarà tota la informació que li requereixi l’Ajuntament sobre la gestió i el funcionament de la instal·lació en general.

 

17. La persona concessionària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li són imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontractis-te i els treballadors de l’un o de l’altre, sense que pugui repercutir contra l’Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que poguessin imposar-li els organismes competents.

 

18. Qualsevol relació jurídica, contracte o conveni que la persona concessionària conclogui amb tercers tindrà caràcter estrictament privat i no serà, en cap cas, font d’obligacions per a l’Ajuntament, en el qual ha de figurar com a clàusula expressa que aquests tercers no adquireixen drets de cap tipus davant l’Ajuntament i que s’extingiran automàticament en el moment d’extingir-se la concessió, per qualsevol motiu. Aquesta és una obligació essencial del contractista.

 

19. La persona contractista s’obliga a aplicar, en executar el contracte, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

20. Complir l'establert a la llei 1/1.998 de política lingüística, pel que respecta a l'ús del català en les comunicacions externes i internes, en l'atenció al públic, la retolació i la senyalització. Els treballadors han de poder atendre al públic en català.

 

21. La persona contractista, amb un requeriment previ, s’obliga a facilitar tota la informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions sobre transparència. Si la persona adjudicatària incompleix aquesta obligació, serà sancionada d’acord amb la legislació sobre transparència.

 

22. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

 

23. Comunicar a l’Ajuntament la realització d’obres de reparació menor o conservació i manteniment de les instal·lacions, i obtenir, si escau, l’autorització pertinent.

 

24. Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el funcionament del servei, i que siguin atesos de manera adequada. No es pot discriminar ningú per raó de nacionalitat, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social, ni sota el pretext del dret d’admissió.

 

25. Sufragar les següents despeses:

 

 • De conservació i manteniment ordinari imputables a l'ús de les instal·lacions (petites reparacions), amb la sol·licitud prèvia d’autorització.

 

26. Abonar el cànon del contracte de concessió.

 

27. Indemnitzar a tercers dels danys que pogués ocasionar el funcionament del servei, o com a conseqüència de la pròpia actuació de l'adjudicatari o del personal al seu càrrec. A tal efecte s’haurà de subscriure pel concessionari una pòlissa que cobreixi aquests riscos i els casos d'incendi, robatori i inundació, que cobreixi el valor de la instal·lació i amb una clàusula específica en el sentit que en cas de sinistre el beneficiari serà l'Ajuntament.

 

28. Aportar els recursos materials i humans necessaris per a la realització de l’objecte del contracte. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de la persona adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquest i aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.

 

29. Deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament, finalitzat el contracte, el lloc, els béns i les instal·lacions objecte del contracte.

 

30. Queda totalment prohibida la instal·lació de màquines recreatives i escurabutxaques.

 

31. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en l’execució del contracte.

 

7. Facultats i obligacions i de l’Ajuntament

 

7.1. Facultats

           

L’Ajuntament exerceix les facultats següents:

 

 1. Interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

 

 1. Mantenir la titularitat del servei i exercir la potestat de supervisió, el control de l’explotació i el control del servei, el qual pot ser modificat o suspès per raons d’interès públic.

 

 1. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat.

 

 1. Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’Ajuntament pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions, els locals i la situació dels comptes; així com la documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.

 

 1. Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o no el pugui prestar la persona concessionària per circumstàncies que li siguin o no imputables.

 

 1. Tancar les instal·lacions, si fos necessari per circumstàncies no previstes, per atendre a reparacions no imputables a la persona adjudicatària, la qual no serà compensada ni indemnitzada.

 

 1. Vigilar i controlar el compliment de les obligacions de la persona concessionària; a aquest efecte pot inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, així com la documentació, relacionats amb l’objecte de la concessió.

 

 1. Imposar al concessionari les penalitats pertinents per raó dels incompliments en què incorri.

 

 1. Acordar l’extinció del contracte, amb l’obligació d’informar-ne a la persona concessionària amb tres mesos d’antelació.

 

 1. Intervenir el servei i exigir a la persona contractista la indemnització dels danys i els perjudicis causats si hi hagués una pertorbació greu, no reparable per altres mitjans, quan l’Ajuntament no optés per la resolució del contracte, i fins que la causa esmentada desaparegui.
 2. Rescatar la concessió.

 

 1. Suprimir el servei.

 

 1. Qualssevol altres drets reconeguts en les lleis.

 

7.2. Obligacions:

 

1. Sufragar les següents despeses:

 

 • Les de caràcter tributari municipal que poguessin produir-se per l’activitat desenvolupada per la gestió del servei (IBI, taxa de recollida d'escombraries i clavegueram, etc.).

 

 • Dels consums dels subministraments dels serveis bàsics que estiguin vigents en el moment de subscriure el contracte (electricitat i aigua).

 

 • Dels consums de combustible per la calefacció del local objecte d'explotació.

 

2. Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei degudament.

 

3. Posar a disposició de la persona contractista els béns i les instal·lacions en la forma convinguda. A tal efecte s’adjunta un inventari en la formalització del contracte, que es posa a disposició de la persona concessionària.

 

4. Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la gestió del servei quan es produeixi per motiu d’interès públic que determini el rescat de la concessió, independentment de la culpa de l’empresari, o en cas de supressió dels serveis. En cas que l’Ajuntament dictés acords respecte al desenvolupament del servei que no tinguin transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos.

 

 

8. Prohibició de transmissió o qualsevol altra forma de cessió a tercers

 

L’adjudicatari només podrà concertar amb tercers l’execució de prestacions assessories, de conformitat amb l’art. 296 de la LCSP i de conformitat amb els requisits i obligacions establertes en l’art. 288   de la mateixa llei, els quals queden obligats respecte el concessionari, únic responsable davant de l’Ajuntament de la gestió del servei, d’acord amb aquest Plec i en els termes del contracte.

Els subcontractes que es subscriguin s’han de posar prèviament en coneixement de l’Ajuntament i hauran de reflectir les condicions econòmiques i de funcionament, així com ajustar-se a la normativa vigent.

 

9. Presentació de la documentació i les proposicions, i adjudicació

 

Les persones licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en dos (2) sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que la representa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, el número de telèfon i l’adreça de correu electrònic, a les quals l’Ajuntament pugui enviar notificacions urgents sobre actes de tràmit, com són el canvi del dia o hora de l’obertura de pliques de l’òrgan de contractació, o l’esmena de defectes. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren.

 

Les proposicions per optar a aquest procediment s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament de la Vilella Alta, ubicat a la plaça de les Eres, núm. 1, en l’horari d’atenció al públic, dins del termini de 5 dies naturals a comptar del dia de la publicació de l’anunci de licitació.

 

També es poden enviar per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establertes. En aquest cas, la persona licitadora ha de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina postal i informar obligatòriament a l’òrgan de contractació de la remissió de l’oferta, mitjançant correu electrònic a l’adreça aj.vilellaalta@altanet.org, com a màxim, l’últim dia de presentació d’ofertes.

 

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició,

 

Les proposicions presentades fora de termini s’inclouran a la llista de reserva segons la puntuació.

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa que la persona licitadora accepta de manera incondicionada el contingut del present Plec i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per a contractar.

 

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent.

 

9.1. Documentació

 

a) Sobre 1: Documentació administrativa

b) Sobre 2: Memòria explicativa i de millora, i proposta econòmica

 

            Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents:

 

Sobre núm. 1: Documentació administrativa

 

            Al seu exterior ha de constar «Documentació administrativa per al procediment relatiu a l’explotació del Cafè» i el nom de la persona licitadora.

           

Ha d’incloure:

 

            a) Document acreditatiu de la personalitat de la persona licitadora (NIF o altre), o del seu representant.

            b) Declaració responsable en què la persona licitadora indiqui que compleix les condiciones establertes legalment per contractar amb l’Administració i que té la solvència tècnica o professional, d’acord amb el model de l’annex 1.

 

Sobre núm. 2: Memòria explicativa i de millora, i proposta econòmica    

 

            Al seu exterior ha de constar «Memòria tècnica i proposta econòmica per al procediment relatiu a l’explotació del Cafè» i el nom de la persona licitadora.

           

Ha d’incloure:

 

            a) Memòria explicativa i de millora del servei, d’acord amb les previsions d’aquest Plec, acompanyada de l’annex 2 emplenat.

            b) Tots aquells documents que siguin necessaris per a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.

            c) Proposta econòmica (annex 3).

 

10  Criteris d’adjudicació

           

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació:

 

 1. Proposta econòmica (cànon d’explotació). De 0 a 40 punts.
 2. Memòria explicativa de la forma de gestió i prestació del servei. De 0 a 40 punts.
 3. Memòria de millores proposades en la gestió del servei. De 0 a 40 punts.
 4. Interès en optar a l’explotació del bar de la piscina municipal en el període d’obertura d’aquesta. De 0 a 10 punts.

 

10.1 Criteris la ponderació dels quals és automàtica

 

Oferta econòmica (de 0 a 40 punts)

 

És l’import que proposa el contractista com a cànon pel servei objecte de concessió.

S’atorgarà un punt per cada vint (20) euros de millora a l’alça a partir del cànon d’explotació (50 euros), fins a un màxim de 40 punts.

Si la proposta és inferior al cànon, no se li atorga cap punt.

 

10.2. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor

 

Memòria explicativa del servei (de 0 a 40 punts)

           

Es valorarà el grau d’adequació del sistema de treball proposat per la persona licitadora amb les necessitats del servei segons el que s’estableix en el plec de clàusules. Per a la valoració d’aquest criteri discrecional s’estableixen els següents subcriteris, amb la següent puntuació màxima:

           

Contingut de la memòria:

           

1. Pla funcional: Puntuació. De 0 a 10 punts.

            — Objecte de l’activitat

            — Calendari i horari d’obertura.

2. Pla de serveis. Puntuació: De 0 a 30 punts.

            — Tipus de serveis de bar: begudes, menjar, altres serveis i activitats, wifi, televisió, foment i promoció a càrrec de la persona adjudicatària d'activitats d'interès general, activitats en col·laboració amb entitats o amb l’Ajuntament, entre d’altres.

 

Millores (de 0 a 40 punts)

 

A títol indicatiu la persona licitadora pot proposar millores en la gestió del servei, en relació amb les previsions contingudes en aquest plec de clàusules i amb relació directa amb l’objecte del contracte com ara: wi-fi, televisió, foment i promoció a càrrec de l’adjudicatari d’activitats d’interès general, activitats en col·laboració amb entitats o amb l’Ajuntament, no tancament per Nadal ni Setmana Santa sens perjudici dels dies de descans, remodelació o millora del local, entre d’altres.

 

Per cada millora individualment presentada s’assignarà una puntuació inicial de 5 punts, fins a assolir el màxim de puntuació prevista de 40 punts.

 

Explotació del bar de la piscina (de 0 a 10 punts)

 

Es valorarà amb 10 punts extres el compromís en optar a l’explotació del bar de la piscina municipal en el període d’obertura d’aquesta.

 

 

10.3. Classificació de les propostes i requeriment 

 

L’òrgan de contractació classificarà les propostes presentades i en confeccionarà una llista per puntuació en ordre decreixent d’acord amb els aspectes tècnics i econòmics establerts en aquest Plec. L’òrgan de contractació requerirà a la persona licitadora que hagi presentat la millor proposta perquè presenti, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà d’haver rebut el requeriment, la resta de documentació complementària.

 

11. Mesa de contractació

 

11.1. Mesa de contractació

 

La mesa de contractació estarà integrada per:

 

President:  L’Alcalde o regidor en qui delegui

Vocals:     El regidor de patrimoni

Secretari: El secretari de la corporació

 

En tot moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

 

12. Obertura i qualificació de les proposicions

 

12.1 Sobre 1:

 

En acabar-se el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació, en acte intern, procedirà a l’obertura i qualificació dels documents presentats en el sobre núm. 1, tant pel que fa a la seva validesa formal com per verificar que s’ajusten a l’establert en el present plec.

 

La Mesa de Contractació podrà demanar als licitadors aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris

 

Tanmateix, si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es comunicarà per correu electrònic o fax als interessats, concedint-los un termini d’esmenes de fins a 3 dies hàbils. La manca d’esmena dels defectes o omissions en el termini establert serà causa d’exclusió del procediment.

 

La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general del sobre 1 i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la mateixa, procedirà a determinar les persones físiques i/o jurídiques que han estat admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.

 

12.2 Sobre 2:

 

Posteriorment, i en acte públic que tindrà lloc a l’Ajuntament de la Vilella Alta, a les 13,00 hores del dia hàbil següent a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa del sobre 1, la Mesa de Contractació donarà compte dels licitadors admesos i els motius, en el seu cas, dels rebutjats. En cas que les proposicions requereixin l’esmena de defectes, l’obertura del sobre 2 tindrà lloc a les 13,00 hores del quart dia hàbil següent a l’obertura del sobre 1.

 

Després de l’obertura del sobre 2 que conté la relació de proposicions, la Mesa de Contractació efectuarà i elevarà a l’òrgan competent la proposta d’adjudicació de l’autorització al licitador que presenti la proposició més avantatjosa essent aquesta la que ofereixi el preu més alt i que s’ajusti a totes les condicions establertes al present plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques.

 

Després d’això, es donarà per conclòs aquest acte públic, del qual es deixarà constància en l’acta de reunió de la Mesa. L’òrgan competent pot sol·licitar, abans de formular la proposta, tots els informes tècnics que consideri necessaris. Igualment, es poden sol·licitar aquests informes quan sigui necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques del plec.

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant de l’Administració. No obstant això, quan l’òrgan competent no adjudiqui l’autorització d’acord amb la proposta formulada, n’ha de motivar la decisió.

L’òrgan competent tindrà, alternativament, la facultat declarar deserta la licitació quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.

 

12.3. Resolució d’empat de les proposicions

 

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que hagi obtingut una millor puntuació en l’oferta econòmica.

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.

Si en el termini assenyalat la persona licitadora no compleix adequadament el requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa documentació a la persona licitadora següent per l’ordre en què hagin estat classificades les propostes.

 

12.4. Adjudicació del contracte

 

Un cop presentada la documentació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a la persona licitadora que presenta l’oferta amb més puntuació en el termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

 

L’adjudicació del contracte es notificarà a les persones licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.

 

13. Formalització del contracte

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les persones licitadores.

 

14. Penalitats per incompliment

 

            Si de l’incompliment per part de la persona concessionari es derivés pertorbació greu i no reparable per altres mitjans en el servei públic i l’Ajuntament no decidís la resolució del contracte, podrà acordar-ne la intervenció del mateix fins que

aquella desaparegui. En tot cas, el contractista haurà d’abonar a l’Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi irrogat.

            Regim de faltes, multes i sancions contractuals:

 

14.1. Faltes

           

Lleus

 

1. La paralització temporal per més d’una setmana en la prestació del servei per causes imputables a la persona contractista sense causa justificada.

2. La falta de conservació de neteja i ordre de les instal·lacions.

3. Deficiències en la gestió ambiental del servei.

4. I qualsevol altre imputable a la persona concessionària que suposen deficiències en el desenvolupament normal de la prestació del contracte que n’afecten desfavorablement la qualitat, la quantitat o el temps en la seva prestació i que no són degudes a actuacions doloses, ni posen en perill persones o coses.

           

Greus

 

1. Aquelles actuacions que per negligència produeixin perjudicis als usuaris del servei i als interessos de l’Ajuntament.

2. El cobrament inadequat de les prestacions als usuaris.

3. El falsejament de la informació que ha de facilitar la persona contractista.

4. La desobediència sistemàtica de la persona contractista a les instruccions donades per l’Ajuntament sobre la conservació de les obres i les instal·lacions o la mala fe en la seva execució.

5. Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l’alterin greument en el volum o la qualitat del servei.

6. Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels usuaris.

7. La paralització temporal en la prestació del servei per causes imputables al contractista sense justificació per més de 30 dies naturals.

8. Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat social que es derivin de l’execució del contracte.

9. L’ús indegut de les instal·lacions per qualsevol activitat o servei que no estigui directament relacionat amb l’objecte del contracte.

10. Les que escurcin la via útil de les instal·lacions o les obres o en menyscabin el valor econòmic.

11. Destinar les instal·lacions a usos diferents dels assenyalats específicament en aquest Plec o sense l’autorització de l’Ajuntament, o usos prohibits.

12. La demora en el pagament del cànon en tres mesos com a mínim i sis com a màxim.

13. La reiteració de 5 faltes lleus.

           

Molt greus

 

Són conseqüències d’actuacions doloses, comporten una realització deficient de les inspeccions o els treballs exigits pel servei i influeixen negativament en la vida útil de les obres o els components de les instal·lacions, o en menyscaben el valor econòmic; també ho són les accions o omissions culpables que contravinguin les obligacions establertes en aquest Plec i les que posin en perill a persones o coses, així com perjudicis evidents als usuaris. En qualsevol cas, es consideren infraccions molt greus les següents:

 

1. L’incompliment del termini d’inici de la gestió del servei, amb un retard superior a tres mesos.

2. L’incompliment molt greu de les obligacions essencials derivades del contracte que afectin a la continuïtat i a la regularitat del servei; i als drets dels usuaris i als interessos municipals.

3. L’incompliment en la gestió i explotació del servei.

4. No prestar el servei de manera regular i continuada, llevat de causes de força major.

5. Cedir a tercers els drets i les obligacions derivats del present contracte, si es preveu la seva expressa prohibició.

6. La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu en l’execució del contracte.

7. La demora en el pagament del cànon per més de sis mesos.

8. Suspendre el servei sense causa justificada de força major, per un període de més de set dies naturals.

9. La reincidència en 3 infraccions greus.

           

14.2. Sancions

 

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament:

 

            a. Els perjudicis ocasionats .

            b. El benefici derivat de l’activitat infractora.

            c. La reincidència.

            d. La intencionalitat.

            e. El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.

            f. La no atenció del requeriment municipal.

 

Les faltes molt greus es sancionaran amb la resolució del contracte o amb la imposició d’una sanció econòmica de fins a tres mil (3.000,00) euros, per la comissió d’una falta greu s’imposarà una sanció econòmica fins a mil cinc-cents (1.500,00) euros, per la comissió d’una falta lleu s’imposarà la sanció de fins a tres-cents (300,00) euros.

 

Per qualsevol incompliment del contracte per part de la persona adjudicatària que provoqui una pertorbació greu del servei no reparable per altres mitjans o que produeixi una lesió als interessos dels usuaris, sempre que l’Ajuntament no opti, quan sigui procedent, per la resolució del contracte, podrà acordar la intervenció del servei.

 

Les multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquesta clàusula no impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l’Ajuntament, que aquest pugui exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, si escau, per via de constrenyiment.

 

15. Extinció de la concessió

 

El present contracte s’entendrà extingit pel seu compliment o per la seva resolució.

 

Són causes de l’extinció del contracte:

 

1. Les que s’estableixen als articles 211 i 294 de la LCSP, i l’acordarà l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.

2. També la modificació substancial de l’objecte del contracte que hagués exigit un nou procediment de contractació.

Es considera una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d’haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d’una manera no prevista en el contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte.

3. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.

4. No prestar el gestor directament el servei, salvant els casos de subcontractació.

5. L’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.

6. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

7. L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

8. L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

9. L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació pot requerir la persona contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 321 de la LCSP.

10. L’incompliment per part de la persona concessionària del deure d’afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució dels respectius contractes.

11. L’incompliment del deure de pagar el cànon per un retard superior als sis mesos.

 

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’art. 212 del LCSP.

 

Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte,

si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

 

16. Protecció de dades i confidencialitat

           

16.1 Confidencialitat

 

L’adjudicatari (com a encarregat del tractament de dades). i el seu personal, en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).

 

16.2 Tractament de Dades

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

 

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats que el responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de la Vilella Alta.

 

17. Règim de recursos

 

17.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

17.2  Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

18. Règim d’invalidesa

 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

 

19. Jurisdicció competent

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.